Informacja dotycząca planów zagospodarowania przestrzennego

Termin ważności strony 2008-07-02

Dnia 18 września 2003 r. Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę Nr VII/77/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 21.10.2003 r. przetargu nieograniczonego na opracowanie w/w studium została wybrana oferta konsorcjum w składzie : mgr Piotr Mioduszewski i mgr inż. Marek Fiedoruk.

19 grudnia 2003 r. została zawarta umowa o dzieło pomiędzy gminą Choroszcz, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy a w/w Konsorcjum i obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz jest opracowywane zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.).

Dnia 18 września 2003 r. Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę Nr VII/78/03 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 6/3 i 6/4 położonych w Choroszczy oraz uchwałę Nr VII/79/03 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 103, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach, gm. Choroszcz.

Dalsze prace zmierzające do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są opracowywane zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2008-07-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-02-13