Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
(wraz z klauzulą RODO)

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników do sądu rejonowego na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku Rada Miejska w Choroszczy wybierze 15 ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku – w tym 5 do orzekania w sprawach rodzinnych i 10 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy; można ją również otrzymać w Biurze Podawczym UM Choroszcz oraz Sekretariacie UM Choroszcz. Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miejski udostępni również wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Kartę, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155) wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2023 r., poz. 217 ze zm.)
należy dostarczyć do Biura Podawczego UM Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Choroszczy:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

WYMAGANIA:

            Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

           

Zgodnie z selekcją negatywną przeprowadzoną w art. 159. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

DOKUMENTY:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

UWAGA!

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626):

„(…) Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:

(…) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy. „

 

  • Dokumenty wymienione w pkt a-d powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 

  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

            Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Choroszczy uchwałą powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej w Choroszczy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych
w związku z wyborem uzupełniającym ławników sądu rejonowego
na kadencję 2024-2027

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że: Administratorem danych jest Burmistrz Choroszczy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2,16-070 Choroszcz, tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wyborów ławników na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023, poz. 217 ze zm.) oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy z zastrzeżeniem, iż:

- karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacją uzyskaną o nich od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, zostaną przesłane właściwym prezesom sądów;

- karty kandydatów niewybranych na ławników, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ww. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, a w przypadku ich nieodebrania, podlegają zniszczeniu w terminie kolejnych 30 dni.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie wyborów ławników i jest wymogiem ustawowym.

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

            W załączeniu:

- Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku informujące o liczbie wybieranych ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku

- Ustawa  – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r., poz. 217 ze zm.).

- Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika

- Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

- Wzory oświadczeń kandydata na ławnika

- Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników z klauzula informacyjną (RODO)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2023-11-21

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2024-01-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-11-21