Kadencja 2024 - 2027

UCHWAŁA NR XLIX/479/2023

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 października 2023 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289, 614, 1030, 1429 i 1606) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się wybór Pani Wiórkowskiej Iwony na ławnika do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych na kadencję 2024 - 2027.
2. Stwierdza się wybór Pani Harrari Urszuli na ławnika do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach karnych na kadencję 2024 - 2027.
3. Stwierdza się wybór:
1) Aponowicz Jarosława;
2) Bobrowskiej Magdaleny;
3) Lipińskiej Heleny;
4) Radłowskiego Adama;
5) Tomickiej Doroty
– na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024 - 2027.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.choroszcz.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D634F450-73A2-4F12-A452-D23307CCCB5E. Podpisany Strona 1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2023-05-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-10-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-05-19