Projekty uchwał na XXVII Sesję

  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz
  4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
  5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/251/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  7. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
    w obrębach Klepacze, Krupniki i Turczyn
  8. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Marlena Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2021-10-20

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-10-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-10-20