Projekty uchwał na LIV Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028
 3. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2024 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”
 4. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej
  w Choroszczy w formie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
 5. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Złotorii w formie dotacji na prace konserwatorsko-remontowe przy zabytku
 6. projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 7. projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców
 8. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
 9. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2024 roku
 10. projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Choroszcz oraz miejscowościach Klepacze i Krupniki.
 11. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Porosły i Łyski
 12. projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
 13. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 14. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 15. projekt uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego
  w Białymstoku na kadencję 2024-2027.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Marlena Jeżerys - Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2024-02-13

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-02-13

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-02-13