Projekty uchwał na XXIX Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2022
 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027
 5. projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/298/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26.11.2021 r.
  w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki
 7. projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
 9. projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz
 10. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2022
 11. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2022 – 2024
 12. projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choroszczy
 13. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2022

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2021-12-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-12-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-12-14