Projekty uchwał na XXIII Sesję

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania,

2) projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Choroszcz,

3) Raport o stanie gminy Choroszcz za rok 2020, w tym: uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi,

4) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020, w tym: uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2020.,

5) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,

6) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029,

7) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu  w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1552B z drogą gminną nr 106257B w miejscowości Ruszczany,

8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+ „,

9) projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2021/2022,

10) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta  Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok,

11) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. na lata 2021 – 2025,

12) projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminny Choroszcz dla potrzeb mieszkańców,

13) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych,

14) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy,

15) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Łyski, Porosły i mieście Choroszcz.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2021-06-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-06-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-06-22