Projekty uchwał na XLVII Sesję

  1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
  2. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028
  3. projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz
  4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz
  5. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
  6. projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta i gminy Choroszcz
  7. projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
  8. projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Choroszcz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-07-27

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-07-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-07-27