Projekty uchwał na XLIV Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028
 3. projekt uchwały w sprawie niewyodrębniania funduszu sołeckiego
 4. projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
 5. projekt uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki i m. Choroszcz
 6. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 7. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze położonej w miejscowości Klepacze
 8. projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz
 9. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w roku 2023
 10. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 11. projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu rodzicom dowożącym dzieci, młodzież i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
 12. projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy
 13. projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 14. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 15. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 16. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora M-G OPS w Choroszczy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżęrys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-03-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-03-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-03-23