Projekty uchwał na XLI Sesję

 1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok
 3. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027
 4. projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2022 z 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)”
 5. projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
 6. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028
 7. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2023
 8. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choroszcz na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
 9. projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów, wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz
 10. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 11. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 12. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 13. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz
 14. projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz
 15. projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz
 16. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz na lata 2023 – 2026
 17. projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy
 18. projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 19. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2023

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2022-12-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-12-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-12-13