Projekty uchwał na XIX Sesję

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2021
 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029
 5. projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 6. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19"
 7. projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z aglomeracji Białystok w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej
 8. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choroszcz
 9. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz w latach 2021 – 2028
 10. projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XV/173/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Punktów przedszkolnych
 11. projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Barszczewie i nadania statutu
 12. projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotorii
 13. projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz
 14. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2021
 15. projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024
 16. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
 17. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 18. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2021

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2020-12-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-12-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-12-14