Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach”

Termin ważności strony 2016-05-27
Untitled
  • Choroszcz 24.05.2016 r

  • Or - V. 271.22.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin gwarancji.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena -

90 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji- 10 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin gwarancji

1.

STRABAG Sp. z o.o.  

05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10

90 pkt.

5 pkt.

95 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych TRAKT Sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 8

79,53 pkt.

10 pkt.

89,53 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102

76,66 pkt.

10 pkt.

86,66 pkt.

4.

UNIBEP S.A. Oddział Drogowy UNIBEP S.A w Łomży

17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 oddział 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12

52,74 pkt.

6,67 pkt.

59,41 pkt.

5.

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j.

15-378 Białystok Hryniewicze 66

47,93 pkt.

10 pkt.

57,93 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej z ofert i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-24