INFORMACJA - Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy

Termin ważności strony 2016-09-17
Untitled
  • Choroszcz 12.09.2016 r

  • Or - V.271.33.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyła Firma Drogowa Gryko Marcin ul. Armii Ludowej 4/1, 15-170 Białystok. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin gwarancji.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena -

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji- 40 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin gwarancji

1.

Firma Drogowa Gryko Marcin

ul. Armii Ludowej 4/1 15-170 Białystok

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-09-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-09-12