Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Choroszcz, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych, publikowana i udostępniania jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Choroszcz:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (w załączeniu).
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową (w załączeniu).
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Choroszcz:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85-713-22-00, godziny urzędowania: pon. 900 -1700, wt.-pt. 730 - 1530.
 2. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1)otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 3.1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru (jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora), wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu). Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu).
 8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Data wytworzenia: 2019-04-24

Wprowadzający: Izabela Oniszczuk

Data modyfikacji: 2024-04-02

Opublikował: Izabela Oniszczuk

Data publikacji: 2016-01-29