Regulamin Rady Pedagogicznej

Untitled

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Choroszczy

§1

1. W skład rady pedagogicznej i jej organów wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Choroszczy.

2. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział po uprzednim powiadomieniu dyrektora , pracownicy organu prowadzącego i nadzorującego gimnazjum.

3. Do udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady , inne osoby z głosem doradczym. Rada może ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.

4. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

5. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6. Przepisy ust 2 - 5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posiedzeń komisji.

§2

1. Uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej jest obowiązkiem każdego nauczyciela .

2. Członkowie rady pedagogicznej obecni na posiedzeniu lub posiedzeniu komisji dokumentują swój udział podpisem na liście obecności.

3. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej spraw poruszanych na posiedzeniu , jeżeli mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów ) , a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

§3

 1. Rada pedagogiczna działa na posiedzeniach oraz przy pomocy swoich organów.

 2. Organami , o których mowa w ust 1 są:

• Przewodniczący.

• Komisje - o ile zostaną utworzone.

§4

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół.

 2. Do zadań przewodniczącego rady pedagogicznej w szczególności należy:

  1. przygotowanie , zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady,

  2. podpisywanie uchwał rady pedagogicznej,

  3. podpisywanie wraz z protokolantem protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej,

  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji.

 3. Do realizacji zadań , o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3 , przewodniczący może upoważnić wicedyrektora zespołu szkół.

§5

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie obsadzenia stanowisk kierowniczych w gimnazjum oraz delegowanie przedstawicieli rady pedagogicznej do innych organów.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach , na wniosek członka rady , przyjęty w głosowaniu jawnym , według zasad przewidzianych w ust.1.

 1. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji.

§6

1. W głosowaniu jawnym członkowie rady pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca posiedzenie rady.

§7

1. W głosowaniu tajnym członkowie rady pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą posiedzenie rady.

2.Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna , wybierana spośród członków rady pedagogicznej uczestniczących w posiedzeniu.

§8

1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za" , która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw". Pomija się głosy „wstrzymujące się" mające znaczenie wyłącznie dla ustalenia zachowania quorum (minimalnej frekwencji).

2. Jeżeli pełny skład rady pedagogicznej stanowi liczbę nieparzystą , quorum oznacza frekwencję członków rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

§9

Uchwalanie , zaopiniowanie .zatwierdzenie , wystąpienie z wnioskiem w sprawach należących do kompetencji rady pedagogicznej , wymaga przeprowadzenia głosowania podczas posiedzenia.

§10

 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  2. w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3) po zakończeniu rocznych zajęć edukacyjnych ,

4) zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady pedagogicznej przedstawionym przez dyrektora na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym,

5) w innych przypadkach z inicjatywy przewodniczącego ,

6) w miarę bieżących potrzeb.

§11

Przygotowanie posiedzenia rady pedagogicznej polega w szczególności na :

• opracowaniu projektu porządku posiedzenia ,

• zawiadomieniu członków rady o terminie zebrania - ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia posiedzenia.

§12

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :

  1. zatwierdzenie planu pracy gimnazjum i liceum,

  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. zatwierdzanie porządku posiedzeń,

  4. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,

  5. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  7. podejmowanie uchwały w sprawie skierowania uczniów do klas przysposabiających do wykonywania zawodu,

  8. podejmowanie uchwał o skreślenie z listy uczniów,

  9. zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów,

  10. opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

  11. opracowanie i uchwalenie wymogów edukacyjnych według podstawy programowej kształcenia ogólnego i programów nauczania .

 2. Rada pedagogiczna opiniuje:

  1. roczną organizację pracy gimnazjum i liceum - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego - propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i wyróżnień,

  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu szkół lub jego zmian i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców.

4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora , którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady.

§13

 1. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej powinien zawierać :

• numer, datę , miejsce posiedzenia ,

• listę obecności członków rady pedagogicznej,

• stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia ,

• zatwierdzony porządek posiedzenia ,

• podpisy przewodniczącego i protokolanta .

2. Protokół posiedzenia udostępnia się członkom rady pedagogicznej do wglądu najpóźniej w ciągu 14 dni od zebrania.

 1. Każdy z członków rady ma prawo zaznajamiać się z treścią protokołu posiedzenia i zgłaszania przewodniczącemu uwag do treści protokołu.

 2. Uwagi o jakich mowa w ust. 3 można zgłosić na najbliższym posiedzeniu rady. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Zgłoszone uwagi w terminie są poddawane pod głosowanie rady.

§14

1. Nowelizacja regulaminu rady pedagogicznej odbywa się w trybie i na zasadach właściwych do jego uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu , zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza tekst jednolity regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez wszystkich członków rady pedagogicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-17