Regulamin Organizacyjny Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy (Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Choroszczy z dnia 29.11.2016r.)

Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy

z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy

 

Podstawę prawną stanowią:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.),

4. Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy,

5. Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt Dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 

§ 1.

Ustalam Regulamin Organizacyjny Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2016 roku.

2. Regulamin podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

p.o. Dyrektora

Iwona Bystrowska

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy

 

Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest zbiorem przepisów porządkowych, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie pracy Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy. Podstawę prawną stanowią:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 902
ze zm.);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. W sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm.);

4. Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2016 roku w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy;

5. Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt Dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

1. Żłobek Samorządowy Nr 1 w Choroszczy, zwany dalej „Żłobkiem”, jest jednostką budżetową podległą Gminie Choroszcz, powołaną do sprawowania opieki nad Dziećmi w wieku od ukończenia 1. roku życia do zakończenia roku szkolnego, w którym Dziecko ukończy 3 rok życia.

2. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla Dzieci.

3. Do zadań Żłobka w szczególności należy:

1) zapewnienie Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwych do wieku Dziecka;

4) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego;

5) wspomaganie rodziny w wychowaniu Dziecka;

6) wspieranie Dziecka w osiągnieciu gotowości przedszkolnej;

7) stymulowania wszechstronnego rozwoju indywidualnego Dziecka oraz pobudzanie jego aktywności psychoruchowej.

4. Całokształtem spraw i czynności związanych z realizacją zadań kieruje Dyrektor Żłobka. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.

 

PRZYJMOWANIE DZIECI

§ 2.

1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

2. Przyjęcia odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc, zgodnie z zasadami określonym w § 16 Statutu.

3. Liczba dzieci w Żłobku powinna być dostosowana do liczby personelu zatrudnionego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi.

4. Po podpisaniu umowy o korzystanie z usług Żłobka, Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia:

a) Karty Wywiadu,

b) wypełnienia Karty Zapisu do Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy wraz z formularzem upoważniającym osoby dorosłe do odbioru Dziecka ze Żłobka z podaniem godzin przyjęcia Dziecka na grupę i odbioru Dziecka z grupy.

 

CZAS PRACY ŻŁOBKA, GODZINY PRZYJĘĆ I ODBIORU DZIECI

§ 3.

1. Żłobek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 przez 11 miesięcy w roku i zapewnia opiekę Dziecku maksymalnie przez 10 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych Dziecka, wymiar godzin opieki w Żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą.

3. Wydłużenie godzin opieki nad Dzieckiem, ponad wymiar określony w ust. 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

4. W miesiącach letnich (lipiec lub sierpień) żłobek nie wykonuje usług opiekuńczo-wychowawczych. O terminie przerwy urlopowej Dyrektor Żłobka informuje Rodziców/Opiekunów prawnych za pomocą ogłoszenia w terminie – do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

5. Na okres przerwy w pracy Żłobka Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia opieki Dzieciom we własnym zakresie.

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest brak Dzieci przebywających do godz. 17.00, Dyrektor Żłobka może skrócić czas pracy Żłobka.

§ 4.

1. Dzieci przyjmowane są w godzinach od 6.30 do 10.00 rano. Czas przyprowadzania Dziecka w innych godzinach powinien być ustalony z Dyrektorem Żłobka przy zapisie Dziecka do Żłobka, a w sytuacjach szczególnych – uzgodniony (w przeddzień) z pracownikiem Żłobka.

2. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych dzieci oddawane do Żłobka powinny być czyste,
co oznacza czystość ciała, włosów, odzieży oraz krótko obcięte paznokcie.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów prawnych zasad podanych w ust. 2, opiekun grupy ma prawo odmówić przyjęcia Dziecka do Żłobka do czasu uregulowania stwierdzonych niedociągnięć.

 

§ 5.

1. Odbiór dzieci ze Żłobka odbywa się w godzinach od 15.00 do 17.00. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują potrzebę odstępstwa od godzin odbioru – należy zgłosić tę sytuację Dyrektorowi Żłobka lub pracownikowi (telefonicznie lub bezpośrednio).

2. Ze względu na bezpieczeństwo Dziecka, personel Żłobka nie będzie zezwalał na odbiór dzieci:

  • Rodzicom/Opiekunom prawnym będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  • osobom niewymienionym w upoważnieniu do odbioru Dziecka,
  • rodzeństwu do lat 14.

 

ZASADY CODZIENNEJ WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z KIEROWNICTWEM I PERSONELEM ŻŁOBKA

§ 6.

1. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do:

a) przestrzegania zasad funkcjonowania Żłobka zawartych w Statucie Żłobka, Regulaminie Organizacyjnym Żłobka oraz w zawartej umowie z korzystania z usług Żłobka;

c) współdziałania ze Żłobkiem zakresie wszelkich spraw związanych z pobytem Dziecka w Żłobku;

d) przyprowadzania do Żłobka Dziecka wyłącznie zdrowego;

e) przyprowadzania i odbierania Dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 4 umowy;

f) zgłaszania każdej planowanej nieobecności Dziecka w Żłobku, a w przypadku choroby – najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności Dziecka do godz. 8.00;

g) natychmiastowego powiadomienia Żłobka w przypadku choroby zakaźnej lub choroby mogącej wpłynąć na stan zdrowia pozostałych dzieci korzystających z usług Żłobka;

h) terminowego wnoszenia opłat za pobyt Dziecka w Żłobku zgodnie z zasadami określonymi w umowie;

i) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez fachowy personel w Żłobku;

j) stosowania w codziennym procesie wychowania Dziecka w rodzinie wskazówek udzielanych przez personel Żłobka;

k) stosowania w domu rodzinnym Dziecka w wolne dni od pracy planu dnia Dziecka realizowanego w Żłobku;

l) aktualizowania danych zawartych w Karcie Zgłoszenia oraz upoważnieniu.

2. W codziennych kontaktach Rodziców/Opiekunów Dziecka z personelem i Dyrekcją Żłobka wynikających z faktu opieki nad Dzieckiem, obowiązuje takt i kultura słowna oraz odpowiedni sposób zachowania się. Uwagi dotyczące pracy personelu należy składać bezpośrednio do Dyrektora placówki.

§ 7.

1. Dyrektor Żłobka może rozwiązać umowę z Rodzicami/Opiekunami prawnymi:

a) w przypadku podania nieprawdziwych danych lub nieaktualizowania danych na żądanie Dyrektora Żłobka, nieprzestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Żłobka oraz warunków określonych w umowie;

b) w każdym terminie za porozumieniem stron.

2. Dyrektor Żłobka ma prawo skreślić z listy dzieci korzystających z usług Żłobka w przypadku nie zgłaszania się do Żłobka i niepowiadomienia przez Rodziców/Opiekunów prawnych o przyczynie nieobecności Dziecka trwającej 7 kolejnych dni lub z innych przyczyn wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka. Skreślenie Dziecka z listy dzieci korzystających z usług Żłobka powoduje natychmiastowe wygaśnięcie umowy.

 

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8.

1. Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego, opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

3. Obsługę kadrową i administracyjno-finansową Żłobka prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy.

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ŻŁOBKA

§ 9.

W Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy mogą być tworzone niżej wymienione stanowiska pracy:

1. Dyrektor Żłobka.

2. Starszy opiekun/opiekun/młodszy opiekun.

3. Starszy terapeuta zajęciowy/terapeuta zajęciowy.

4. Starszy fizjoterapeuta/fizjoterapeuta.

5. Pokojowa.

6. Konserwator.


WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z PODMIOTAMI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

§ 10.

1. Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy współpracuje z lekarzem rodzinnym.

2. Współdziała z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, lekarzami tam pracującymi, uczestniczy w sympozjach i konferencjach poświęconych problemom zdrowotnym dzieci.

3. Korzysta z pomocy pogotowia ratunkowego na wypadek nagłej choroby lub urazu Dziecka.

 

KARTA PRAW DZIECKA

§ 11.

Każde Dziecko ma prawo:

1. Nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

2. Do własnej osobowości. Nie jest niczyją własnością.

3. Być równym każdej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

4. Oczekiwać szacunku.

5. Być sobą, posiadać własną tożsamość.

6. Wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

7. Pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedź.

8. Być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania.

9. Dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego procesu.

10. Nie doznawać bólu fizycznego ze strony „zagniewanych” ludzi.

11. Być kochanym takim, jaki jest.

12. Pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowani a decyzji. 13. Do odpowiedzialności za siebie.

14. Do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

15. Do wygrywania.

16. Troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać. 17. Samemu kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

18. Do wolności.

19. Poznawać i akceptować prawa innych wynikające z Kart Praw Dziecka.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NAGŁEJ ŚMIERCI

§ 12.

1. Udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie karetki pogotowia.

2. O stwierdzeniu zgonu – powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych.

3. W przypadku nagłej lub budzącej wątpliwości przyczyny zgonu powiadomienie Policji i Prokuratury.


PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 13.

1. W sprawach skarg i wniosków Rodzice/Opiekunowie prawni przyjmowani są przez Dyrektora Żłobka codziennie w godzinach urzędowania.

2. Wszystkie skargi i wnioski podlegają zarejestrowaniu.

 

UWAGI KOŃCOWE

§ 14.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci oraz personel Żłobka.

2. Rodzice/Opiekunowie prawni Dziecka zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniami podawanymi przez Dyrektora Żłobka oraz do stosowania zawartych tam wskazań o postępowaniu.

3. Regulamin obowiązuje od 29.11.2016 r.

 

Załączniki:

1. Umowa o korzystanie z usług Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy – załącznik nr 1

2. Karta zapisu Dziecka do Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy - załącznik nr 2

3. Karta wywiadu – załącznik nr 3

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-29

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-11-29