OGŁOSZENIE Burmistrza Choroszczy z dnia 07.08.2023 r.

wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

OGŁOSZENIE

z dnia 7.08.2023 r.

 

 Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

W związku z przeprowadzeniem konkursu na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”, ogłoszonego dnia 18.07.2023r., informuję, że w wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 504/2023 Burmistrza Choroszczy z dnia 18.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”, dokonała oceny formalnej nadesłanych ofert pod kątem tego, czy jest ona:

 1. złożona na właściwym druku,
 2. złożona przez uprawnionego oferenta,
 3. termin realizacji zadania pokrywa się z terminem wskazanym w ogłoszeniu,
 4. złożona zgodnie z wytycznymi składania ofert,
 5. złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
 6. podpisana przez osoby umocowane prawnie,
 7. dotyczy pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
 8. jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,
 9. kalkulacja zadania nie przekracza wartości środków publicznych przewidzianych na realizację zadania,
 10. odpowiada warunkom konkursu.

oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

 1. stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania i możliwość realizacji zadania przez podmiot,
 2. spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z terminem realizacji programu,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 4. posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i sprzętowych zapewniających realizację zadania,
 5. miejsce udzielania świadczeń na rzecz mieszkańców gminy Choroszcz,
 6. koszty realizacji zadania w stosunku do liczby osób nim objętych,
 7. liczba osób podlegających zaszczepieniu w ramach programu,
 8. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego i rzeczowego.

Do realizacji wybrano następującą ofertę, która spełniła warunki określone w formularzu ofertowym i Regulaminie konkursu:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Proponowany termin realizacji zadania

Wnioskowana kwota dotacji (proponowany koszt całkowity realizacji programu w odniesieniu do 1 osoby podlegającej szczepieniu)

Proponowana liczba osób podlegających zaszczepieniu w ramach programu

Całkowity koszt realizacji zadania

1

Medicus” Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp.j. 16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 21 NIP 966-15-24-615 KRS 0000636206

01.09 – 18.11.2023 r.

90,00 zł

277

25000,00

Razem:

25000,00 zł

 

Burmistrz

 

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-08-07

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-08-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-08-08