KLS-III.6220.9.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 8.02.2024 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wraz z zasileniem elektrycznym i sieci wodociągowej rozdzielczej na nieruchomościach położonych w m. Choroszcz przy ulicy Kolonia Gaj, Torfowej, Zielonej, Żwirowej Bocianiej (w zakresie kanalizacji sanitarnej na dz. nr geod. 375/70, 375/72, 375/74, 375/76, 1584/2, 375/64, 375/65, 375/69, 1565, 375/63, 375/60, 375/53, 355/2, 354/57, 375/87, 356/50, 356/68, 1566/1, 356/75, 356/99, 356/116, 356/78, 358/9, 356/105, 354/35, 1566/2, 358/3, 1589, 354/36, 354/31, 354/8, 356/103, 356/81, 356/113, 356/96, 356/71, 356/64, 356/40, 356/123, 356/121, 356/30, 354/28, 350/28, 356/88, 354/44 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      Choroszcz, 08.02.2024 r.

KLS-III.6220.9.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

iż została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wraz z zasileniem elektrycznym i sieci wodociągowej rozdzielczej na nieruchomościach położonych w m. Choroszcz przy ulicy Kolonia Gaj, Torfowej, Zielonej, Żwirowej Bocianiej (w zakresie kanalizacji sanitarnej na dz. nr geod. 375/70, 375/72, 375/74, 375/76, 1584/2, 375/64, 375/65, 375/69, 1565, 375/63, 375/60, 375/53, 355/2, 354/57, 375/87, 356/50, 356/68, 1566/1, 356/75, 356/99, 356/116, 356/78, 358/9, 356/105, 354/35, 1566/2, 358/3, 1589, 354/36, 354/31, 354/8, 356/103, 356/81, 356/113, 356/96, 356/71, 356/64, 356/40, 356/123, 356/121, 356/30, 354/28, 350/28, 356/88, 354/44 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz).

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Odwołanie od niniejszej decyzji służy stronom postępowania w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia (49 § 2 Kpa) do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy.

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 8 lutego 2024 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski - Zastępca Kierownika Wydziału

Data wytworzenia: 2024-02-08

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-02-08

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-02-08