Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstokuz/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki-Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki (gm. Choroszcz)” realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2017-12-01

G-III.6220.13.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1045),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 7 listopada 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki-Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki (gm. Choroszcz)” realizowanego na terenie gminy Choroszcz.  

 

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 1 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-12-01