Obwieszczenie o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna starorzecza rzeki Horodnianka w km 0+000 – 0+335 na terenie miasta Choroszcz oraz wsi Złotoria

Choroszcz, 2017-12-01

G-III.6220.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 10 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na odmuleniu dna starorzecza rzeki Horodnianka w km 0+000 – 0+335, realizowanego na terenie miasta Choroszcz i wsi Złotoria.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Białystok, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.

 

Jednocześnie informuję, iż w dniu 01.12.2017 roku zostało wydane Postanowienie G-III.6220.9.2017, na podstawie którego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.    

 

Informuję, że z całym zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać w terminie 7 dni (licząc od dnia doręczenia zawiadomienia) w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 1 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-12-01