Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106271B we wsi Porosły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budowa ulic: KD-4L na odcinku od ul. Elewatorskiej do granicy miasta i KD-5L na odcinku od ul. KD-4L do KD-14 w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury

Choroszcz, 2017-01-17

G-III.6220.17.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

         Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106271B we wsi Porosły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budowa ulic: KD-4L na odcinku od ul. Elewatorskiej do granicy miasta i KD-5L na odcinku od ul. KD-4L do KD-14 w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury”(zadanie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach ZIT BOF), realizowanego na terenie gminy Choroszcz w obrębie miejscowości Porosły oraz na terenie miasta Białystok.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Choroszcz złożony w dniu 28 października 2016 r.

         Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w godzinach pracy tut. urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-01-17