Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na odmuleniu dna rzeki Horodnianka w km 1+690 – 3+036, realizowanego na terenie miasta Choroszcz.

Choroszcz, 2017-09-07

 

G-III.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Horodnianka w km 1+690 – 3+036, realizowanego na terenie miasta Choroszcz.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy Białystok, złożony w dniu 2 czerwca 2017 r.

 

         Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w godzinach pracy tut. urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 

  Z upoważnienia Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

     SEKRETARZ GMINY

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2017-09-07

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-09-07