Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106295B – ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Choroszcz, 2017-04-28

 

G-III.6220.22.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106295B – ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Choroszcz złożony w dniu 23 grudnia 2016 r.

 

         Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w godzinach pracy tut. urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

      Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

       Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2020-02-06

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-04-28