Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 106295B – ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Choroszcz, 2017-01-24

 

G-III.6220.22.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

że w dniu 23 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Choroszcz, ul.Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106295B – ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, realizowanego na terenie miasta Choroszcz.

 

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 24 stycznia 2017 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Z upoważnienia Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-01-24