Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna starorzecza rzeki Horodnianka w km 0+000 – 0+335 na terenie miasta Choroszcz oraz wsi Złotoria

Choroszcz, 2017-10-19

 

G-III.6220.9.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1045),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

że w dniu 12 października 2017 r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Białystok, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna starorzecza rzeki Horodnianka w km 0+000 – 0+335 na terenie miasta Choroszcz oraz wsi Złotoria. 

 

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

             Z up. Burmistrza

            Zdzisław Dorożko

     Kierownik Referatu Geodezji,

Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 19 października 2017 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2017-10-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-10-19