Obwieszczenie o Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106271B we wsi Porosły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budowa ulic: KD-4L na odcinku od ul. Elewatorskiej do granicy miasta i KD-5L na odcinku od ul. KD-4L do KD-14 w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury

Choroszcz, 2016-11-25

G-III.6220.17.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 10 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106271B we wsi Porosły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budowa ulic: KD-4L na odcinku od ul. Elewatorskiej do granicy miasta    i KD-5L na odcinku od ul. KD-4L do KD-14 w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury”.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2.

 

Jednocześnie informuję, iż w dniu 25.11.2016 roku zostało wydane Postanowienie G-III.6220.17.2016, na podstawie którego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.    

Informuję, że z całym zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać w terminie 7 dni (licząc od dnia doręczenia zawiadomienia) w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

mgr. inż. Mirosław Zalewski

Sekretarz Gminy

        

 Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy i Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Data wytworzenia: 2016-11-25

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-11-25