OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Choroszcz

Termin ważności strony 2016-10-30
[znak sprawy]

Choroszcz, 23.09.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Choroszcz

z dnia 23.09.2016 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j. z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 961, poz. 1250), podaje do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025”, dla którego została opracowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu: pon., w godz. 7.30-18.00, wt.-pt. w godz. 7.30-15.30 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym
na adres: urzad@choroszcz.pl w terminie od 23.09.2016 roku do 15.10.2016 roku. Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Choroszczy.

Projekty w/w dokumentów znajdują się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 14 oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.um-choroszcz.pbip.pl.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-09-23