KLS-III.6220.8.2023 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 16.11.2023 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Działalność polegająca na zbieraniu odpadów na terenie Magazynu Regionalnego zlokalizowanego w miejscowości Żółtki-Kolonia 38 A, gmina Choroszcz, powiat białostocki (działka o nr ewid. 1012/3, obręb ewidencyjny: Żółtki)”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Choroszcz, 16.11.2023 r.

KLS-III.6220.8.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

iż została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Działalność polegająca na zbieraniu odpadów na terenie Magazynu Regionalnego zlokalizowanego w miejscowości Żółtki-Kolonia 38 A, gmina Choroszcz, powiat białostocki (działka o nr ewid. 1012/3, obręb ewidencyjny: Żółtki)”.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego  w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Odwołanie od niniejszej decyzji służy stronom postępowania w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia (49 § 2 Kpa) do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy.

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski - Zastępca Kierownika Wydziału

Data wytworzenia: 2023-11-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-11-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-11-16