KLS-III.6220.5.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 10.07.2023 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: budowlami, urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Rybackiej i Gruntowej na dz. nr geod. 68/9, 68/11, 69/5, 70/5, 71/4, 71/7, 72/3, 72/8, 73/1, 74/3, 74/5, 75/1 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Choroszcz, 10.07.2023 r.

KLS-III.6220.5.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 715) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094),

 podaję do publicznej wiadomości

 

iż na wniosek NEMUNO BANGA Sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, ul. Kwiatowa 3, 16-070 Choroszcz reprezentowanej przez P. Adama Napiórkowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: budowlami, urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Rybackiej i Gruntowej na dz. nr geod. 68/9, 68/11, 69/5, 70/5, 71/4, 71/7, 72/3, 72/8, 73/1, 74/3, 74/5, 75/1 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz.

 Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego  w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    

 Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 10 lipca 2023 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski - Zastępca Kierownika Wydziału

Data wytworzenia: 2023-07-10

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-07-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-07-10