KLS-III.6220.4.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 29.03.2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz.”

Choroszcz, 2022-03-29

KLS-III.6220.4.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że na wniosek ANWIM S.A. reprezentowanej przez P. Roberta Borowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz.”

 Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

 Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 29 marca 2022 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sztabelski - kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska

Data wytworzenia: 2022-03-29

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-03-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-03-29