KLS-III.6220.3.2024 Obwieszczenie z dnia 10.07.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego KOŚCIUKI I położonego na dz. nr geod. 53/1 i 63/1 obręb Kościuki, gm. Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

Choroszcz, 10.07.2024 r.

 

KLS-III.6220.4.2024

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) i art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

iż została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego KOŚCIUKI I położonego na dz. nr geod. 53/1 i 63/1 obręb Kościuki, gm. Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego  w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Odwołanie od niniejszej decyzji służy stronom postępowania w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia (49 § 2 Kpa) do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy.

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 10 lipca 2024 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski

Data wytworzenia: 2024-07-10

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2024-07-10

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2024-07-10