KLS-III.6220.3.2024 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.04.2024r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego KOŚCIUKI I położonego na dz. nr geod. 53/1 i 63/1 obręb Kościuki, gm. Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

Choroszcz, 23.04.2024 r.

 

KLS-III.6220.3.2024

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że na wniosek P. Małgorzaty Marii Dojlida zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego KOŚCIUKI I położonego na dz. nr geod. 53/1 i 63/1 obręb Kościuki, gm. Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

 Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2024 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski - Zastępca Kierownika Wydziału

Data wytworzenia: 2024-04-23

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-04-23

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-04-23