KLS-III.6220.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 29.01.2024 r.

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (gm. Choroszcz) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2024-01-29

 KLS-III.6220.3.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

 podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 29 stycznia 2024 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KLS-III.6220.3.2023 z dnia 19.09.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (gm. Choroszcz) wraz z przebudową  i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy  w terminie 7 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   

 Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 29.01.2024 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski - Zastępca Kierownika Wydziału

Data wytworzenia: 2024-01-29

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2024-01-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2024-01-29