KLS-III.6220.21.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.02.2024r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Choroszcz w ramach zadania „Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” położone na dz. nr geod. 700 obręb Złotoria, gm. Choroszcz (jaz Złotoria).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 23.02.2024 r.

 

KLS-III.6220.21.2023

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 49 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), a także art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

 

podaję do publicznej wiadomości

 

iż w dniu 20 grudnia 2023 roku została wydana decyzja umarzająca postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Choroszcz w ramach zadania „Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” położone na dz. nr geod. 700 obręb Złotoria, gm. Choroszcz (jaz Złotoria).

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) w terminie 14 dni od daty od daty publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 23 lutego 2024 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Rutkowski - Z-ca Kierownika Wydziału

Data wytworzenia: 2024-02-23

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-02-23

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-02-23