G-V.6220.9.2019 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26.09.2019 r.

- dot. inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 – Porosły – Krupniki” realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 26.09.2019 r.

G-V.6220.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

iż w dniu 26 września 2019 r. Burmistrz Choroszczy wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 – Porosły – Krupniki” realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

 

Jednocześnie Burmistrz Choroszczy zawiadamia o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości z nim zapoznania, przedstawienia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 3 dni od daty zawiadomienia stron w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 26 września 2019 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2019-09-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-09-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-09-26