G-V.6220.9.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 30.10.2019 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 – Porosły – Krupniki” realizowanego na terenie gminy Choroszcz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2019-10-30

G-V.6220.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 30 października 2019 r. na została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 – Porosły – Krupniki” na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

 Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 30.10. 2019 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-10-30

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-10-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-10-30