G-V.6220.3.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26.05.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej nr 123009B pomiędzy drogą krajową nr 8, a drogą gminną we wsi Porosły-Kolonia, gmina Choroszcz wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2019-05-26

G-V.6220.6.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 13 maja 2020 r. na wniosek Gminy Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej nr 123009B pomiędzy drogą krajową nr 8, a drogą gminną we wsi Porosły-Kolonia, gmina Choroszcz wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 26 maja 2020r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-05-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-05-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-05-26