G-V.6220.18.2018 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 07.11.2018 r.

o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym na terenie miejscowości Porosły, ul. Jesiennych Liści

 Choroszcz, 07.11.2018 r.

G-V.6220.18.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1045 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 31 października 2018 r. Burmistrz Choroszczy wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym na terenie miejscowości Porosły, ul. Jesiennych Liści, na dz. o nr geod. 135/1, 135/34, 135/35, 135/36, 135/37, 135/48, 135/60, 135/67, 185 obręb Porosły i nr geod. 174/8, 232/2 obręb Łyski, gm. Choroszcz.

 

Jednocześnie Burmistrz Choroszczy zawiadamia o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości z nim zapoznania, przedstawienia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty zawiadomienia stron w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 7 listopada 2018 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2018-11-07

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-11-07

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-11-07