G-V.6220.15.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 10.12.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych o obsługa od strony ulicy, 160 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną oraz przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2019-12-10

G-V.6220.15.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 27 grudnia 2019 r. na wniosek m Development Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rynek Kościuszki 15B lok. 19, 15-091 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych o obsługa od strony ulicy, 160 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną oraz przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

       

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 10 grudnia 2019 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-12-10

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-12-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-12-10