G-V.6220.15.2019 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 17.03.2020 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych z obsługą od strony ulicy, 150 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2020-03-17

G-V.6220.15.2019

 OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 17 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych z obsługą od strony ulicy, 150 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz na wniosek M Development Sp. z o.o. Sp.k., Rynek Kościuszki 15B lok. 19, 15-091 Białystok.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

       

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 17.03. 2020 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-03-17

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-03-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-03-17