G-V.6220.15.2019 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 13.02.2020 r.

o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych z obsługą od strony ulicy, 150 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 13.02.2020 r.

G-V.6220.15.2019

  OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

 podaję do publicznej wiadomości

 

iż Burmistrz Choroszczy zgromadził pełen materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych z obsługą od strony ulicy, 150 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz.

 

W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie oraz do przedstawienia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty zawiadomienia stron w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 13 lutego 2020 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej www.choroszcz.pl

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-02-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-02-13