G-V.6220.13.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 15.10.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku hali magazynowej z częścią biurową i rozbudowie o część produkcyjno- magazynową wraz z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3 i zagospodarowaniem terenu na działkach nr geod. 69/3 i 70/3 obręb Żółtki, gm. Choroszcz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2019-10-15

G-V.6220.13.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 3 sierpnia 2019 r. na wniosek AGAM Sp. z o.o. Łyski 77N, 16-070 Choroszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku hali magazynowej z częścią biurową i rozbudowie o część produkcyjno- magazynową wraz z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3 i zagospodarowaniem terenu na działkach nr geod. 69/3 i 70/3 obręb Żółtki, gm. Choroszcz.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 15 października  2019 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-10-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-10-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-10-16