G-V.6220.13.2018 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 23.11.2018 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórce i budowie mostu przez rz. Horodnianka wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1535B, budowie drogi tymczasowej z przepustami i ich rozbiórką (po zakończeniu budowy mostu) (Gm. Choroszcz)”

Choroszcz, 2018-11-23

G-V.6220.13.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1045 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok w dniu 23.11.2018 r. została w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na „Rozbiórce i budowie mostu przez rz. Horodnianka wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1535B, budowie drogi tymczasowej z przepustami i ich rozbiórką (po zakończeniu budowy mostu) (Gm. Choroszcz)” realizowanego na terenie gminy Choroszcz.  

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30)                

 

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa informuję strony postępowania o prawie do wniesienia odwołania od w/w w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 23 listopada 2018 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

         Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

         Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-11-27