G-V.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 03.11.2020 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu kabiny lakierniczo-suszarniczej w istniejącym budynku zlokalizowanym na dz. nr geod. 71/7, 71/6 obręb Sienkiewicze, gm. Choroszcz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Choroszcz, 2020-11-03

G-V.6220.10.2020

 

 OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 3 listopada 2020 r. na została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu kabiny lakierniczo-suszarniczej w istniejącym budynku zlokalizowanym na dz. nr geod. 71/7, 71/6 obręb Sienkiewicze, gm. Choroszcz na wniosek P. Mariusza Piekarskiego, zam. Sienkiewicze 31, 16-070 Choroszcz.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 03.11. 2020 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-03

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-11-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-11-03