G-V.6220.10.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 23.01.2020 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr geod. 972, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 974/1, 974/2, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979/1, 979/2 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 981, 982 obręb Żółtki, gm. Choroszcz, woj. podlaskie”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2020-01-23

G-V.6220.10.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 23 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr geod. 972, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 974/1, 974/2, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979/1, 979/2 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 981, 982 obręb Żółtki, gm. Choroszcz, woj. podlaskie” na wniosek P. Katarzyny Giersz reprezentującej inwestora – Stravbau Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 98a, 41-914 Bytom.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 23.01. 2020 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-01-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-01-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-01-23