Postanowienie Burmistrza

Termin ważności strony 2016-02-15
nie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1552B – ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy, budowa zjazdów, rozbiórka i budowa infrastruktury technicznej

Choroszcz, 2016-02-01

BA-II.6220.13.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

postanawiam

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1552B — ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy, budowa zjazdów, rozbiórka i budowa infrastruktury technicznej

Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2015 r. Powiatowy Zarząd Dróg, zs. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii, tj. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2016 r. znak: WOOŚ-II.4240.14.2016.JC oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku - opinia nr 10/NZ/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 26.01.2016 r.) znak: NZ.4461.9.2016, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B — ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy na długości 1 156 m, o szerokości jezdni bitumicznej — ul. Sienkiewicza 7,0 m; ul. Branickiego 6,0 m. Przedmiotowe przedsięwzięcie przewiduje przebudowę tej drogi w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogowego i zaczyna się w miejscowości Choroszcz na ul. Sienkiewicza, za skrzyżowaniem z Al. Niepodległości, a kończy się na skrzyżowaniu ul. Branickiego i ul. Rynek 11-go Listopada.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą następujące podstawowe roboty budowlane:

§ wykonanie robót przygotowawczych m.in. takich jak: wytyczenie trasy sytuacyjnie i wysokościowo, rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów;

§ wykonanie robót ziemnych;

§ wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem ze wzmocnieniem słabego podłoża gruntem stabilizowanym kruszywem;

§ wykonanie podbudowy drogi powiatowej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 oraz podbudowy z betonu asfaltowego;

§ na skrzyżowaniach o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C12/15;

§ wykonanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego;

§ przebudowa i budowa zjazdów z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

§ przebudowa chodników oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

§ przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej;

§ wykonanie robót wykończeniowych (regulacja wysokościowa kratek ściekowych, studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych lub gazowych, studzienek telefonicznych, humusowanie z obsianiem skarp).

Przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać na środowisko jedynie w trakcie realizacji, w fazie eksploatacji przyniesie korzyści dla środowiska: zmniejszy poziom hałasu, poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu. Prace będą prowadzone w porze dziennej od 6.00 do 22.00. Roślinność istniejąca w pasie drogowym, nieprzeznaczona do usunięcia, zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Planowanie przedsięwzięcie nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby naturalne (np. kruszywo łamane czy pospółka). Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych, w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub na siedliskach przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. Nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz zatwierdzonego uchwałą
nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

2. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-02-01