Postanowienie Burmistrza

Termin ważności strony 2016-02-15
nie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna (gm. Choroszcz) ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej realizowanego na terenie gminy Choroszcz

Choroszcz, 2016-02-01

BA-II.6220.14.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

postanawiam

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna (gm. Choroszcz) ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej realizowanego na terenie gminy Choroszcz

Uzasadnienie

W dniu 8 grudnia 2015 r. Powiatowy Zarząd Dróg, zs. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii, tj. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2016 r. znak: WOOŚ-II.4240.13.2016.JC oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku - opinia nr 9/NZ/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 26.01.2016 r.) znak: NZ.4461.8.2016, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B o długości 1,3629 km wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1543 B na terenie gminy Choroszcz w większości w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogi powiatowej z częściową zajętością przyległego terenu niezbędnego do zrealizowania tej inwestycji. Szerokości projektowanej jezdni wynosi 6,0 m, szerokość chodników ok. 1,70 m a szerokość poboczy gruntowych 1,25 m.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą następujące podstawowe roboty budowlane:

§ wykonanie robót przygotowawczych m.in. takich jak: wytyczenie trasy sytuacyjnie i wysokościowo, wycinka drzew i krzaków w pasie drogi powiatowej kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu ruchu;

§ rozbiórka istniejącej nawierzchni na długości wcinki do istniejącej nawierzchni bitumicznej, przepustów żelbetowych i przepustu z rur typu AROT;

§ wykonanie robót ziemnych;

§ wykonanie podbudowy drogi powiatowej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem ze wzmocnieniem słabego podłoża gruntem stabilizowanym kruszywem;

§ wykonanie nawierzchni drogi powiatowej z betonu asfaltowego;

§ przebudowa dróg bocznych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa;

§ budowa chodnika z kostki betonowej brukowej;

§ budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni brukowcowej oraz wykonaniem przepustów;

§ wykonanie przepustów pod drogami bocznymi;

§ przebudowa istniejących przepustów pod drogą powiatową;

§ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

§ oczyszczenie i regulacja rowów przydrożnych;

§ wykonanie robót wykończeniowych m.in. takich jak: plantowanie skarp i rowów, uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, obrukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz wykonanie oznakowania.

Przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać na środowisko jedynie w trakcie realizacji, w fazie eksploatacji przyniesie korzyści dla środowiska: zmniejszy poziom hałasu, poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu. Prace będą prowadzone w porze dziennej od 6.00 do 22.00. Roślinność istniejąca w pasie drogowym, nieprzeznaczona do usunięcia, zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Planowanie przedsięwzięcie nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby naturalne (np. kruszywo łamane czy pospółka). Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych, w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub na siedliskach przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. Nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz zatwierdzonego uchwałą
nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

2. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-02-01