Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy

Termin ważności strony 2014-05-22

Choroszcz, 2014-05-07

BA-II.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 maja 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków pompowni Konowały I i Konowały II wraz z montażem suwnicy i urządzeń melioracyjnych - pomp, wykonaniem umocnień skarp i dna zbiornika wyrównawczego z naprawą doków wlotowych i wylotowych oraz przebudowę budynku gospodarczego, remont budynku obsługi pompowni – operatora i zagospodarowanie terenu, na działkach o nr geod. 243/4, 243/7, 245/6, 655/1, 655/2 i 657 położonych w obrębie wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, złożony w dniu 3 marca 2014r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2014-05-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-07