Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy

Termin ważności strony 2014-04-28
budowa 2 budynków magazynowych z częściami socjalno – biurowymi w Złotorii

Choroszcz, 2014-04-11

BA-II.6220.3.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 kwietnia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków magazynowych z częściami socjalno – biurowymi tj.: budowie budynku magazynowego nr 1 z częścią socjalno – biurową oraz budowie budynku magazynowego nr 2 z przebudową, rozbudową, nadbudową, częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego starej cegielni; budowie budynku socjalnego; budowie, przebudowie, rozbudowie i ewentualnej rozbiórce infrastruktury technicznej i towarzyszącej w zakresie sieci, przyłączy i instalacji doziemnych i naziemnych, zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych obiektów liniowych (m.in. wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z urządzeniem/urządzeniami podczyszczającymi, elektroenergetycznych, gazowych, oświetleniowych i innych) wraz z budowlami towarzyszącymi (m.in. wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych – pylonów reklamowych, naziemnego lub podziemnego zbiornika/zbiorników na gaz opałowy LPG do zasilania własnej kotłowni o łącznej pojemności do 10000 lub 20000 dm3, przepustów, sieci technicznych, budowli ziemnych, hydrotechnicznych w tym terenowego rowu odwadniającego, zbiornika retencyjnego pełniącego jednocześnie funkcję ppoż. i pompownię wody, zbiornika/zbiorników szczelnych na nieczystości lub oczyszczalni ścieków, ewentualnie studni głębinowej, konstrukcji oporowych/murów/murków oporowych, wiat jako zadaszonego składowiska palet i placu na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów bytowych, sieci uzbrojenia terenu, ewentualnie fundamentów w tym fundamentów płytowych pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, urządzeń technicznych z częściami budowlanymi tych urządzeń, masztów oświetleniowych i inne) i zagospodarowaniem terenu w tym z wewnętrznym układem komunikacyjnym (m.in. zjazdu z drogi dojazdowej, dróg dojazdowych, dróg pożarowych, podjazdów, miejsc parkingowo – postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, placów manewrowych, placów dostaw, dojść, chodników, schodów terenowych, pochylni, ramp, doków załadunkowych, ogrodzeń w tym ogrodzeń szczelnych, bram, furtek itp. oraz budowie, rozbudowie, przebudowie i rozbiórce innych nawierzchni utwardzonych), na działkach o nr ewid. gr. 61/26, 526/2, 528/9 – obręb Złotoria, położonych w miejscowości Złotoria, w gminie Choroszcz, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pani Aliny Rasteńskiej, złożony w dniu 24 lutego 2014r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2014-04-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-04-11