Obwieszczenie Burmistrza - rekultywacja gruntów w kierunku wodnym poprzez wykonanie 3 stawów...

Termin ważności strony 2015-03-26

Choroszcz, 2015-03-11

BA-II.6220.11.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 marca 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gruntów w kierunku wodnym poprzez wykonanie trzech stawów rybnych o łącznej powierzchni 1,44 ha przeznaczonych do ekstensywnej hodowli ryb typu karpiowego o rocznej produkcji do 1,5 ton ryb z powierzchni 1,0 ha stawu, na działce o nr geod. 179 położonej w obrębie wsi Pańki, gmina Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pani Teresy Jaroszewicz, złożony w dniu 29 października 2014r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2015-03-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-03-11